Založenie nadácie, občianskeho združenia, cirkvi, politickej strany

 

 

Nadácia

 

Nadáciu môže založiť fyzická alebo právnická osoba. Názov musí obsahovať označenie „nadácia”. Najnižšie nadačné imanie predstavuje 6638 €. Založenie nadácie zahŕňa:

 

 • vypracovanie nadačnej listiny,
 • písomné vyhlásenie správcu o splatení peňažného vkladu,
 • vypracovanie ostatných potrebných dokumentov,
 • zabezpečenie zápisu do registra nadácií.

 

 

Cirkev, náboženská spoločnosť

 

Cirkev alebo náboženská spoločnosť je dobrovoľné združenie osôb rovnakej náboženskej viery v organizácii utvorenej podľa príslušnosti k náboženskej viere na základe vnútorných predpisov príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti (NS). Všetky cirkvi majú pred zákonom rovnaké postavenie. Cirkvi a NS podľa tohto zákona sú PO, ktoré sa môžu vzájomne združovať, utvárať komunity, rehole, spoločnosti a obdobné spoločenstvá. Štát uznáva len tie cirkvi a NS, ktoré sú registrované. Môže s nimi uzatvárať zmluvy o vzájomnej spolupráci.

 

 

Registrácia cirkví a NS:

 

 • Registruje ich MK SK, návrh na registráciu podáva min. 3-členný prípravný orgán cirkvi alebo NS (plnoleté osoby),
 • návrh podpíšu všetci členovia prípravného orgánu, uvedú meno, priezvisko, RČ, bydlisko, kto je splnomocnencom,
 • prípravný orgán môže podať návrh, ak preukáže, že sa k cirkvi alebo NS hlási najmenej 20 tis. plnoletých členov s trvalým pobytom v SR, sú občanmi SR – ide o zákonnú kumulatívnu podmienku,
 • návrh na registráciu obsahuje názov, sídlo, mená, priezviská, adresy, podpisy a RČ členov prípravného výboru, základnú charakteristiku zakladanej cirkvi alebo NS, jej učenie, poslanie a územie, na ktorom hodlá pôsobiť, čestné vyhlásenie min. 20 tis. plnoletých členov, o tom že sa hlásia k cirkvi, ich iniciály, vyhlásenie, že cirkev alebo NS bude plne rešpektovať zákony a vzpp a bude tolerantná k ostatným cirkvám a NS a osobám bez vyznania,
 • k návrhu sa prikladá základný dokument zakladajúcej cirkvi alebo NS (štatút, stanovy), kde musí byť názov, sídlo ústredia cirkvi alebo NS, orgány, spôsob ich ustanovenia, spôsob ustanovenia osôb vykonávajúcich duchovenskú činnosť, ich odvolávanie, základné články viery, zásady hospodárenia a pod.,
 
 • ak návrh neobsahuje zákonom ustanovené skutočnosti, registrujúci orgán určí lehotu pre doplnenie údajov min. 1 mesiac odo dňa doručenia výzvy registrujúceho orgánu, do rúk splnomocnenca. Ak sa údaje nedoplnia v určenej lehote, orgán konanie zastaví,
 • registrujúci orgán preskúma, či založenie a činnosť cirkvi alebo NS nie je v rozpore so zákonmi, s ochranou bezpečnosti občanov, verejného poriadku, zdravia a mravnosti, so zásadami ľudskosti a znášanlivosti, alebo či nie sú ohrozené práva iných PO a občanov,
 • pokiaľ sú splnené všetky podmienky, registrujúci orgán rozhodne o tom, že sa cirkev alebo NS registruje, ak nie sú splnené, registráciu odmietne. Rozhodnutie o registrácii alebo odmietnutie sa doručuje splnomocnencovi,
 • prípravný orgán môže do 60 dní po odmietnutí registrácie podať návrh na preskúmanie rozhodnutia NS SR,
 • konanie o zrušení registrácie – vykonáva ho registrujúci orgán v prípade, ak cirkev alebo NS koná v rozpore so zákonom alebo s podmienkami registrácie. Tu však môže cirkev alebo NS požiadať NS SR o preskúmanie rozhodnutia o zrušení registrácie.
 • Ak je cirkev alebo NS zrušená, nič jej nebráni v tom, aby naďalej pôsobila na Slovensku ako štátom neregistrovaná cirkev alebo NS v právnej forme občianskeho združenia, pokiaľ splní podmienky na jeho vznik podľa zákona o združovaní.

 

 

Politická strana

 

Politická strana (PS) je právnická osoba (PO), ktorá sa zapisuje do registra strán, ktorý vedie MV SR. Je to verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú údaje týkajúce sa vzniku strany, zmeny zapísaných údajov a údaje týkajúce sa zrušenia a zániku strany.

 

 • Do vzniku PS koná v jej veciach prípravný výbor PS, min. 3-členný.
 • PS nesmie svojimi stanovami, svojím programom alebo činnosťou porušovať Ústavu SR, zákony a medzinárodné zmluvy.
 • PO vzniká dňom zápisu strany do registra strán.
 • Návrh podáva prípravný výbor MV SR.
 • Návrh musí byť písomný, podpísaný každým členom prípravného výboru a pravosť podpisov musí byť osvedčená.
 • V návrhu musia byť uvedené mená, priezviská, RČ, adresy trvalých pobytov všetkých členov prípravného výboru a kto je splnomocnencom.

 

 

K návrhu musí byť priložené:

 

 • Zoznam občanov, ktorí súhlasia, aby strana vznikla (min. 10 tis. občanov – meno, priezvisko, trvalý pobyt, OP),
 • stanovy strany v 2 vyhotoveniach,
 • doklad o zaplatení správneho poplatku,
 • vyhlásenie o adrese sídla strany.

 

 

Konanie o registrácii:

 

 • Začína sa dňom, keď bol MV doručený návrh,
 • MV stranu zaregistruje do 15 dní od začatia konania, ak návrh  nemá nedostatky, alebo ak nie je dôvod na odmietnutie registrácie strany,
 • ak má návrh alebo iné doklady nedostatky, MV najneskôr do 15 dní od začatia konania zašle splnomocnencovi písomné upozornenie, v ktorom uvedie všetky nedostatky a vyzve ho, aby ich odstránil v určenej lehote s poučením, že inak konanie zastaví, do tejto doby sa konanie prerušuje,
 • MV do 15 dní od začatia konania odmietne registráciu strany, ak napr. prípravný výbor, členovia nespĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom, alebo ak sídlo strany nie je v SR, alebo ak stanovy strany sú v rozpore so zákonom a pod. – rozhodnutie o odmietnutí sa doručuje splnomocnencovi do vlastných rúk (nie je možné podať rozklad, možno ho iba preskúmať súdom a to žalobou na NS SR).

 

 

Združenie

 

Združenia sú len právnické osoby (PO). Nikto nesmie byť nútený k združovaniu, k členstvu, ani k účasti na ich činnosti. Zo združenia môže každý slobodne vystúpiť. Nikomu nesmie byť občiansky na ujmu, že sa združuje, alebo je mimo združenia.

 

 

Nie sú dovolené združenia:
 • Ktorých cieľom je popierať alebo obmedzovať osobné, politické alebo iné práva občanov pre ich národnosť, pohlavie, rasu, náboženské vyznanie, roznecovať nenávisť a neznášanlivosť z týchto dôvodov, podporovať násilie alebo inak porušovať ústavu a zákony,
 • ktoré sledujú dosahovanie svojich cieľov spôsobmi, ktoré sú v rozpore s ústavou a zákonmi,
 • ozbrojené alebo s ozbrojenými zložkami.
  Tento zákon sa nevzťahuje na združovanie občanov:
 • V politických stranách a politických hnutiach,
 • na zárobkovú činnosť alebo na zabezpečenie riadneho výkonu určitých povolaní,
 • v cirkvách a náboženských spoločnostiach,
 • na výkon práva poľovníctva.

 

 

Návrh  na registráciu združenia:

 

 • Návrh dávajú min. 3 občania,
 • návrh (podanie) podpíšu členovia prípravného výboru a uvedú svoje iniciály,
 • zvolia si spomedzi seba splnomocnenca, ktorý bude oprávnený konať v ich mene,
 • k návrhu musia byť pripojené stanovy v 2 vyhotoveniach (názov združenia, sídlo, cieľ, orgány, funkcionári, zásady hospodárenia),
 • združenie vzniká registráciou na MV SR (musí spĺňať zákonom stanovené náležitosti),
 • konanie o registrácii sa začne až dňom, keď MV došiel návrh, ktorý nemá vady, pričom o dni začatia konania MV bezodkladne upovedomí splnomocnenca prípravného výboru.

 

 

Postup pri registrácii:

 

 • MV registráciu zo zákona odmietne, ak z predložených stanov združenia vyplýva, že ide o organizáciu, na ktorú sa úprava zákona o združovaní nevzťahuje, alebo ak stanovy nie sú v súlade so zákonom o združovaní, alebo ak ide o nedovolené združenie,
 • o odmietnutí registrácie rozhodne MV do 10 dní od začatia konania, čo doručí splnomocnencovi,
 • proti tomuto rozhodnutiu možno podať opravný prostriedok na NS SR,
 • pokiaľ nie je dôvod na odmietnutie registrácie, vykoná do 10 dní od začatia konania registráciu a v tejto lehote pošle splnomocnencovi jedno vyhotovenie stanov, na ktorom vyznačí deň registrácie, ktorým je deň odoslania,
 • o registrácii sa nevydáva rozhodnutie v správnom konaní,
 • vznik združenia, jeho názov a sídlo oznámi MV do 7 dní po registrácii Štatistickému úradu SR, ktorý vedie evidenciu združení vyvíjajúcich činnosť v SR.

 

 

Zánik združenia:

 

 • Zlúčením s iným združením,
 • právoplatným rozhodnutím MV o jeho rozpustení,
 • rozpustenie združenia z dôvodu, ak združenie vyvíja činnosť, ktorá je vyhradená PS alebo PH, alebo organizáciám združujúcim občanov na zárobkovú činnosť alebo na vykonávanie náboženstva alebo viery v cirkvách a pod. a neuposlúchne upozornenie MV, aby od takejto činnosti upustilo (tu možno podať opravný prostriedok na NS SR, ktorý má odkladný účinok).

 

 

Možno vás bude zaujímať:

 

Zakladanie s.r.o.   Zakladanie a.s.   Firmy na predaj

 

Potrebujete poradiť? Radi vám pomôžeme!
Nenašli ste odpoveď na vaše otázky? Potrebujete odbornú radu alebo pomoc s riešením vášho problému? Neváhajte nás kontaktovať, ponúkame vám bezplatné konzultácie a poradenstvo!
Názov firmy:
Meno a priezvisko:
Telefón:
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia