Založenie cirkvi, náboženskej spoločnosti

(nadpis sa zmeni automaticky)
 

Chcem založiť náboženskú spoločnosť

 

 

Cirkev alebo náboženská spoločnosť je dobrovoľné združenie osôb rovnakej náboženskej viery v organizácii utvorenej podľa príslušnosti k náboženskej viere na základe vnútorných predpisov príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti (NS). Všetky cirkvi majú pred zákonom rovnaké postavenie. Cirkvi a NS podľa tohto zákona sú právnické osoby, ktoré sa môžu vzájomne združovať, utvárať komunity, rehole, spoločnosti a obdobné spoločenstvá.

 

Štát uznáva len tie cirkvi a NS, ktoré sú registrované. Môže s nimi uzatvárať zmluvy o vzájomnej spolupráci.

 

 

 

 

Registrácia cirkvi a náboženskej spoločnosti zahŕňa

  • Registruje ich Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (MV SR), návrh na registráciu podáva min. 3-členný prípravný orgán cirkvi alebo NS (plnoleté osoby),
  • návrh podpíšu všetci členovia prípravného orgánu, uvedú meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko, kto je splnomocnencom,
  • prípravný orgán môže podať návrh, ak preukáže, že sa k cirkvi alebo NS hlási najmenej 50 tis. plnoletých členov s trvalým pobytom v SR, sú občanmi SR – ide o zákonnú kumulatívnu podmienku,
  • návrh na registráciu obsahuje názov, sídlo, mená, priezviská, adresy, podpisy a RČ členov prípravného výboru, základnú charakteristiku zakladanej cirkvi alebo NS, jej učenie, poslanie a územie, na ktorom hodlá pôsobiť, čestné vyhlásenie min. 50 tis. plnoletých členov, o tom že sa hlásia k cirkvi, ich iniciály, vyhlásenie, že cirkev alebo NS bude plne rešpektovať zákony a vzpp a bude tolerantná k ostatným cirkvám a NS a osobám bez vyznania,
  • k návrhu sa prikladá základný dokument zakladajúcej cirkvi alebo NS (štatút, stanovy), kde musí byť názov, sídlo ústredia cirkvi alebo NS, orgány, spôsob ich ustanovenia, spôsob ustanovenia osôb vykonávajúcich duchovenskú činnosť, ich odvolávanie, základné články viery, zásady hospodárenia a pod.,
 
  • ak návrh neobsahuje zákonom ustanovené skutočnosti, registrujúci orgán určí lehotu pre doplnenie údajov min. 1 mesiac odo dňa doručenia výzvy registrujúceho orgánu, do rúk splnomocnenca. Ak sa údaje nedoplnia v určenej lehote, orgán konanie zastaví,
  • registrujúci orgán preskúma, či založenie a činnosť cirkvi alebo NS nie je v rozpore so zákonmi, s ochranou bezpečnosti občanov, verejného poriadku, zdravia a mravnosti, so zásadami ľudskosti a znášanlivosti, alebo či nie sú ohrozené práva iných právnických osôb a občanov,
  • pokiaľ sú splnené všetky podmienky, registrujúci orgán rozhodne o tom, že sa cirkev alebo NS registruje, ak nie sú splnené, registráciu odmietne. Rozhodnutie o registrácii alebo odmietnutie sa doručuje splnomocnencovi,
  • prípravný orgán môže do 60 dní po odmietnutí registrácie podať návrh na preskúmanie rozhodnutia NS SR,
  • konanie o zrušení registrácie – vykonáva ho registrujúci orgán v prípade, ak cirkev alebo NS koná v rozpore so zákonom alebo s podmienkami registrácie. Tu však môže cirkev alebo NS požiadať NS SR o preskúmanie rozhodnutia o zrušení registrácie.

 

Ak je cirkev alebo NS zrušená, nič jej nebráni v tom, aby naďalej pôsobila na Slovensku ako štátom neregistrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť v právnej forme občianskeho združenia, pokiaľ splní podmienky na jeho vznik podľa zákona o združovaní.

 

 

 

 
 
 
 

Zriaďte si k náboženskej spoločnosti aj virtuálnu kanceláriu

  Chcem virtuálne sídlo
 
 
 

 

 

 

 

Výhody

 

 

 

Servisné služby na celý rok!

K vybranej službe od WFG firemný servis ponúkame balík servisných služieb na obdobie 12 mesiacov za bezkonkurenčnú cenu.

 

 

 

Šetríme váš čas, pretože všetko vybavujeme my.

Všetky potrebné doklady vybavíme za vás

 

 

 

Istota správnosti všetkých úkonov.

V rámci služby pre vás všetky potrebné doklady vypracuje spolupracujúci advokát takže máte istotu, že dokumenty sú z právneho hľadiska v poriadku.

 

 

 

 

Finančná istota a šetrenie financií zároveň.

Klienti majú finančnú istotu – ceny za založenie sú dohodnuté dopredu.

 

 

 

Zaplatíte menej, než pri individuálnom zakladaní.

Prax v tejto oblasti, dobré vzťahy a naše postavenie vám zaručia, že konečná suma všetkých výdavkov spojená s registráciou cirkvi alebo náboženskej spoločnosti bude nižšia, než keby ste si cirkev registrovali vy sami.

 

 

 

Všetko ide rýchlo a spoľahlivo.

Poskytujeme istotu rýchleho spracovania a vybavenia

 

 

 

 

Služby v rámci
celej SR.

Či ste z východu alebo zo západu Slovenska, vieme sa s vami skontaktovať a poskytnúť vám komfortné služby kdekoľvek a kedykoľvek.

 

 

Ďalšie výhodné služby pre
našich klientov.

Vieme vám sprostredkovať spoľahlivú účtovnú spoločnosť a pri využití ďalších našich služieb poskytujeme klientom zľavy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K založeniu cirkvi získate ďalšie bonusy od nás

Bezplatné podnikateľské poradenstvo
počas celého procesu založenia cirkvi a náboženskej spoločnosti.

Administratívne spracovanie všetkých podkladov potrebných pre založenie cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
(návrh na registráciu, základný dokument zakladajúcej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti - štatút, stanovy).

 

Podanie návrhu
na registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti na Ministertvo kultúry Slovenskej republiky.

Vystavenie faktúry

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Som v časovej tiesni, chcem už pripravenú, riadne založenú a registrovanú, hotovú s. r. o.

  Chcem ready-made firmu
 
 
 

[legal disclaimer]

Poskytovateľ služby neposkytuje právne služby podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a nenesie zodpovednosť za prípadnú nesprávnosť alebo neúplnosť poskytnutých informácií, v súvislosti s poskytovaním podnikateľského poradenstva. Poskytovateľ služieb poskytuje služby v rozsahu voľných živností. Táto webstránka sa nezaoberá poskytovaním právnych rád, ani právnych služieb a teda nemôžu byť za také považované.

Klientom, ktorí majú záujem o právne služby, vieme zabezpečiť poskytnutie právnej služby od advokáta. Formuláre, ktoré poskytovateľ služby používa, sú verejne dostupné na stránke ministerstva spravodlivosti SR. Poskytovateľ služby nie je oprávnený zastupovať klientov v súdnom konaní, ale len vyplní elektronický formulár, ktorý následne odošle kvalifikovane elektronicky podpísaný na príslušný obchodný register.

Potrebujete poradiť? Radi vám pomôžeme.
Nenašli ste odpoveď na vaše otázky? Potrebujete odbornú radu alebo pomoc s riešením vášho problému? Neváhajte nás kontaktovať, ponúkame vám bezplatné konzultácie a poradenstvo!
Názov firmy:
Meno a priezvisko:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia