Založenie občianskeho združenia

PREČO OBČIANSKE ZDRUŽENIE ?

Výchova, vzdelávanie, ochrana životného prostredia, charita, regionálny rozvoj, rozvíjanie športových aktivít... nielen na toto všetko môžete využiť občianske združenie. Občianske združenie nemusí mať vždy v názve „združenie“. Môžu to byť aj spolky, hnutia, kluby, zväzy, skupiny, a iné. Občianske združenie je právnickou osobou, ktorá nesie samostatne zodpovednosť za svoje konanie a koná vo svojom mene, teda uzatvára zmluvy, disponuje so svojim majetkom, môže uzatvárať pracovné zmluvy ako zamestnávateľ, ako aj uskutočňovať ďalšie právne úkony.

Podmienky vzniku a právneho postavenia občianskych združení upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Občianske združenie by malo byť založené najmä za účelom združovania sa fyzických alebo právnických osôb na dosahovanie rovnakých cieľov. Hlavným zámerom občianskeho združenia by malo byť práve vykonávanie neziskových aktivít (legislatívny lobing, vzdelávanie, ochrana ľudských práv, šport).

Niektoré z výhod občianskych združení sú:

 • Občianske združenia môžu prijímať 2% z dane, ak splnia všetky predpoklady. Takto sa napríklad dajú financovať ciele OZ.
 • ak občianske združenie nebude vykonávať iné činnosti ako tie, ktoré uviedlo v stanovách, nemusí sa registrovať na Daňovom úrade a požiadať o pridelenie DIČ.
 • nemusí používať registračnú pokladňu, keďže v prípade činnosti, na ktorú bolo založené, nemusí mať podnikateľské oprávnenie.
 • môže figurovať ako jediný spoločník v s. r. o.. V prípade vyplatenia zisku združeniu táto právnická osoba neodvádza odvody do zdravotnej poisťovne.
 • nemusí podávať daňové priznanie v prípade, že má:

a) iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane,

b) prímy podľa písmena a) a príjmy z členského, ktoré je uvedené v stanovách.

Založenie občianskeho združenia

Na to, aby združenie vzniklo, je potrebné, aby sa najmenej tri osoby, z ktorých aspoň jedna je staršia ako 18 rokov (tzv. prípravný výbor), rozhodli združenie založiť, pripravili jeho stanovy a zaslali Ministerstvu vnútra návrh na registráciu združenia.

Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že potrebujete:

a) Prípravný výbor: pozostáva z troch členov - občania, z ktorých aspoň jeden dovŕšil vek 18 rokov. Jeho členovia podpíšu návrh na registráciu občianskeho združenia, uvedú svoje mená a priezviská, rodné čísla a bydliská. Ďalej uvedú, kto z členov starších ako 18 rokov je splnomocnencom oprávneným konať v ich mene do registrácie združenia.

b) Návrh na registráciu združenia, ktorý musí byť doručený ministerstvu

c) Stanovy združenia v dvoch vyhotoveniach - musia obsahovať:

 názov a sídlo združenia

 •  cieľ činnosti
 • orgány združenia a spôsob ich ustanovovania
 • určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia
 •  ustanovenia o organizačných jednotkách, ak budú zriadené a budú konať vo svojom mene
 •  zásady hospodárenia

d) Úhrada poplatku v hodnote 66,00 EUR

Vznik občianskeho združenia

Združenie vzniká registráciou. Registrovým orgánom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29. Ministerstvo vnútra občianske združenia registruje ako jediný orgán na Slovensku. Ministerstvo je povinné zaregistrovať každé občianske združenie, ktoré splní zákonom predpísaný postup. Nesmie teda ľubovoľne rozhodovať o tom, či združenie zaregistruje alebo nie.

Ministerstvo má na vykonanie registrácie 15 dní, avšak v praxi to môže trvať mesiac aj viac. Ministerstvo združeniu pridelí aj IČO. Ak občianske združenie plánuje vykonávať činnosť, ktorá nie je hlavným predmetom jeho vzniku a nie je uvedená v stanovách, ak sa združenie rozhodne podnikať a vybaviť si živnostenské oprávnenie alebo ak plánuje zamestnávať ľudí, musí sa zaregistrovať aj na príslušnom daňovom úrade podľa sídla OZ a požiadať o udelenie DIČ (daňové identifikačné číslo pre daň z príjmu právnickej osoby).

 

Ministerstvo registráciu odmietne, ak:

 •  zo stanov vyplýva, že cieľom OZ je združovanie v politických stranách a hnutiach, na zárobkovú činnosť, na výkon určitých povolaní (napr. výkon povolania advokáta, architekta) alebo združovanie v cirkvách a náboženských spoločnostiach
 •  ide o nedovolené združenie (napr. ktorých cieľom je popierať alebo obmedzovať práva iných, roznecovať nenávisť, podporovať násilie; ktoré používajú na dosahovanie svojich cieľov spôsoby, ktoré sú v rozpore s ústavou a zákonmi; ozbrojené alebo s ozbrojenými zbormi; vojakov v činnej službe, ktorých cieľom je presadzovanie ich sociálnych záujmov)
 •  stanovy nie sú v súlade so zákonom
 •  ciele združenia sú v rozpore s požiadavkami zákona.

O odmietnutí registrácie rozhodne ministerstvo do 15 dní od začatia konania a rozhodnutie doručí splnomocnencovi prípravného výboru. Proti rozhodnutiu o odmietnutí registrácie nemožno podať rozklad.

Sídlo občianskeho združenia

Je to adresa, na ktorú bude OZ chodiť všetka oficiálna pošta a ktorú budete mať zaevidovanú aj v evidencii občianskych združení, ktorú vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, na stránke http://ives.minv.sk/rez/registre/pages/start.aspx?type=oz

Naša spoločnosť Vám ponúka virtuálne sídlo, ktoré sa nachádza v lukratívnej časti Žiliny.

Virtuálne sídlo je vašou oficiálnou adresou, ktorú máte zapísanú aj v registri občianskych združení. Sídlo nemusíte využívať fyzicky, ale v prípade záujmu ho máte k dispozícii spolu s reprezentatívnymi zasadacími priestormi. K ďalšej výhode virtuálneho sídla patrí preberanie a evidencia pošty občianskeho združenia. Virtuálne sídlo je plne uznávané legislatívou SR.

Nestrácajte Váš čas a peniaze, zverte založenie občianskeho združenia odborníkom.

 

Autor článku: JUDr. Mária Magátová - právne oddelenie

 

[legal disclaimer]

Poskytovateľ služby neposkytuje právne služby podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a nenesie zodpovednosť za prípadnú nesprávnosť alebo neúplnosť poskytnutých informácií, v súvislosti s poskytovaním podnikateľského poradenstva. Poskytovateľ služieb poskytuje služby v rozsahu voľných živností. Táto webstránka sa nezaoberá poskytovaním právnych rád, ani právnych služieb a teda nemôžu byť za také považované.

Klientom, ktorí majú záujem o právne služby, vieme zabezpečiť poskytnutie právnej služby od advokáta. Formuláre, ktoré poskytovateľ služby používa, sú verejne dostupné na stránke ministerstva spravodlivosti SR. Poskytovateľ služby nie je oprávnený zastupovať klientov v súdnom konaní, ale len vyplní elektronický formulár, ktorý následne odošle kvalifikovane elektronicky podpísaný na príslušný obchodný register.

Potrebujete poradiť? Radi vám pomôžeme.
Nenašli ste odpoveď na vaše otázky? Potrebujete odbornú radu alebo pomoc s riešením vášho problému? Neváhajte nás kontaktovať, ponúkame vám bezplatné konzultácie a poradenstvo!
Názov firmy:
Meno a priezvisko:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia