Založenie s. r. o. – postup pri zakladaní

1. Obchodné meno spoločnosti

Ako prvé si vyberte Vaše obchodné meno. Obchodné meno spoločnosti nesmie byť rovnaké ani zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa. Obchodný register pri zápise skúma totožnosť obchodných mien a posudzuje ju bez ohľadu na dodatok označujúci právnu formu – teda bez ohľadu na to, či sa jedná o s. r. o., a. s.  a pod. Príslušný obchodný register odmietne zapísať s. r. o. s obchodným menom napr. „Mária s. r. o.“ ak už existuje zapísané obchodné meno v obchodnom registri „MÁRIA s. r. o.“ Odporúčame Vám vybrať si názov spoločnosti zrozumiteľný, primerane dlhý a výstižný. To, či už obchodné meno jestvuje, si overíte jednoducho na stránke obchodného registra: www.orsr.sk, kliknutím na Vyhľadávanie podľa : obchodného mena.

 

2. Sídlo spoločnosti

Každá spoločnosť musí mať svoje sídlo, teda adresu, ktorá bude ako sídlo zapísaná v obchodnom registri. Sídlo firmy môže mať spoločnosť v nebytovom priestore, byte, rodinnom dome. Sídlo môže byť zapísané aj v prípade, že na liste vlastníctva je zriadené záložné právo v prospech banky. Obchodnému registru treba predložiť súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zápisom nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom, ako sídla spoločnosti. Taktiež je možné preukázať súhlas s umiestnením sídla nájomnou zmluvou.

V prípade, že nemáte dostatočné administratívne kapacity alebo chcete šetriť počiatočné náklady spojené so zaobstaraním /  prenájmom nehnuteľnosti, ponúkame Vám  virtuálne sídlo, ktoré sa nachádza v lukratívnej časti Žiliny.

Virtuálne sídlo je vašou oficiálnou adresou, ktorú máte zapísanú aj v obchodnom registri. Sídlo nemusíte využívať fyzicky, ale v prípade záujmu ho máte k dispozícii spolu s reprezentatívnymi zasadacími priestormi. K ďalšej výhode virtuálneho sídla patrí preberanie a evidencia firemnej pošty. Virtuálne sídlo je plne uznávané legislatívou SR.

 

3. Predmety podnikania

Pred vyhotovením zakladateľských dokumentov je potrebné si zvoliť predmety podnikania. Ako budúci majiteľ spoločnosti viete, akým smerom sa bude činnosť Vašej spoločnosti uberať. Predmety podnikania sú takmer totožné s predmetmi podnikania platnými pre SZČO, zapisujúcimi sa pre živnostníkov do Živnostenského registra Slovenskej republiky. Môžete si vybrať z voľných, viazaných a remeselných živností. Voľné živnosti si nevyžadujú žiadnu odbornú spôsobilosť podnikateľa, môžete si vybrať akýkoľvek počet voľných živností zo Zoznamu odporúčaných označení voľných živností, ktorý vydáva Ministerstvo vnútra SR, odbor Živnostenského podnikania. Na remeselné a viazané živnosti potrebujete preukázať odbornú spôsobilosť (napr. výučný list, doklad o vysokoškolskom vzdelaní, osvedčenie a pod.). S výberom vhodných predmetov podnikania Vám radi pomôžeme.

Za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na každú voľnú živnosť sa platí poplatok 5,- eur, avšak pri elektronickom ohlásení predmetov podnikania nie sú spoplatnené. Ako bolo vyššie spomenuté, nie ste obmedzení pri výbere z voľných živností a môžete si kľudne vybrať aj všetky. Tento postup Vám však neodporúčame. Ak budete mať ako spoločnosť zapísaný mix všetkých predmetov, nie je to hľadiska garancie istej kvality a špecializácie najvhodnejšie.

Za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na každú remeselnú živnosť alebo každú viazanú živnosť sa platí poplatok 15,- eur, avšak pri elektronickom ohlásení predmetov podnikania sa táto suma znižuje až na polovicu, t. j. 7,50 eur za každý predmet.

Naša spoločnosť Vám poradí aj pri komplikovanejších zápisoch do obchodného registra – veterinárni lekári, taxi služba, predaj liekov a podobne.

 

4. Spoločníci, konatelia, správca vkladu, základné imanie

Pred samotným založením spoločnosti s ručením obmedzeným je dôležité určiť, ktoré osoby budú konateľom / konateľmi spoločnosti, teda štatutárnymi orgánmi spoločnosti. Konateľ spoločnosti riadi spoločnosť a koná za ňu navonok. Spoločník je zjednodušene povedané majiteľom firmy. Spoločník a konateľ môže byť aj istá fyzická osoba. Na rozdiel od konateľa, spoločníkom môže byť nielen fyzická, ale aj právnická osoba. Správcom vkladu je spravidla jeden zo spoločníkov.

Ak je viacero spoločníkov, tak výška vkladu jedného spoločníka musí byť minimálne 750,- € a základné imanie spoločnosti (vklady všetkých spoločníkov spolu) musí byť minimálne 5.000,- €. Vklad nemusí byť do spoločnosti vložený len v peniazoch. Spoločník môže poskytnúť aj nepeňažný vklad. Podmienkou je však to, že nepeňažný vklad musí byť oceniteľný peniazmi a nesmie ísť o prácu alebo službu.

 

5. Dokumenty na založenie

Ak už máte všetky vyššie uvedené body zodpovedané a je Vám jasné, kto bude spoločníkom spoločnosti, kto bude konateľom, aký bude názov spoločnosti a kde bude jej sídlo, nasleduje príprava všetkých dokumentov, ktoré budete potrebovať pre živnostenský úrad a obchodný register. K založeniu s. r. o. sú potrebné nasledovné dokumenty:

  • Spoločenská zmluva, resp. zakladateľská listina
  • Vyhlásenie správcu vkladu
  • Súhlas vlastníka nehnuteľnosti
  • Podpisový vzor konateľa
  • Vyhlásenie jediného spoločníka o tom, že nie je jediným zakladateľom alebo spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach / Vyhlásenie právnickej osoby, že má viac spoločníkov
  • Plnomocenstvo, v prípade že budete spoločnosť zakladať prostredníctvom nás.

Okrem vyššie uvedených dokumentov je niekedy potrebné pripraviť aj ďalšie dokumenty, v závislosti od konkrétneho prípadu.

Vypracovanie všetkých potrebných dokumentov môžete zvládnuť sami, alebo ho zverte odborníkom. Stiahnuté vzory z internetu môžu byť neaktuálne alebo nezodpovedajúce súčasnej legislatíve. Častokrát sa potom stáva, že zápis v Obchodnom registri je odmietnutý a celý proces sa zbytočne časovo predĺži.

 

Autor článku: JUDr. Mária Magátová - právne oddelenie

 

[legal disclaimer]

Poskytovateľ služby neposkytuje právne služby podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a nenesie zodpovednosť za prípadnú nesprávnosť alebo neúplnosť poskytnutých informácií, v súvislosti s poskytovaním podnikateľského poradenstva. Poskytovateľ služieb poskytuje služby v rozsahu voľných živností. Táto webstránka sa nezaoberá poskytovaním právnych rád, ani právnych služieb a teda nemôžu byť za také považované.

Pokiaľ v rámci našej činnosti klienti vyžadujú poskytnutie právnych služieb, odporúčame im za účelom ich poskytnutia kontaktovať osoby, ktoré sú oprávnené tieto služby poskytovať (notári, advokáti). Všetky použité formuláre sú voľne dostupnými formulármi, v ktorých administratívne doplníme údaje klientov. Poskytovateľ služby nezastupuje klientov v súdnom konaní ale len v registračnom konaní pred ORSR.

Potrebujete poradiť? Radi vám pomôžeme.
Nenašli ste odpoveď na vaše otázky? Potrebujete odbornú radu alebo pomoc s riešením vášho problému? Neváhajte nás kontaktovať, ponúkame vám bezplatné konzultácie a poradenstvo!
Názov firmy:
Meno a priezvisko:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia