Živnosť alebo s. r. o.?

Rozhodli ste sa začať s podnikaním a zvažujete, či bude lepšou voľnou založenie živnosti alebo s. r. o.? V oboch prípadoch je potrebné vziať do úvahy viacero faktorov, nielen čo najvyššiu výšku príjmov a čo najnižšie daňové zaťaženie. Pri voľbe formy podnikania je potrebné vziať do úvahy aj ďalšie kritériá, ktoré môžu mať na vaše konečné rozhodnutie zásadný vplyv. V tomto článku vám ponúkame odpovede na najčastejšie otázky, ktoré si kladú začínajúci podnikatelia pri voľbe formy podnikania.

 

1. Kedy môžem začať podnikať, koľko ma vyjdú náklady na založenie ?

 

Živnosť:
ČAS: Založenie živnosti trvá kratšie, ako založenie s. r. o. Ak ste všetky údaje správne vypísali a splnili potrebné zákonné podmienky, živnostenský úrad vám vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení s prideleným identifikačným číslom (IČO) do 3 pracovných dní odo dňa, keď ste mu ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov doručili (v prípade osobného ohlásenia živnosti).

Oprávnenie podnikať (prevádzkovať živnosť) vzniká už odo dňa ohlásenia živnosti, t. j. v prípade odovzdania papierového formulára na ohlásenie živnosti príslušnému živnostenskému úradu alebo dňom, keď ste odoslali elektronický formulár.

Ak ste si v ohlásení určili neskorší deň začatia živnosti, oprávnenie vzniká až týmto dňom.

CENA: Správny poplatok je 5 eur za každú voľnú živnosť, 15 eur za každú remeselnú alebo viazanú živnosť, čo je napríklad pri 10-tich voľných predmetoch podnikania celková suma 50 eur.

Elektronické ohlásenie živnosti vás vyjde lacnejšie ako osobné ohlásenie, pretože výška poplatku za každú voľnú živnosť je 0 eur a za každú remeselnú alebo viazanú živnosť 7,50 eur.

 

S. r. o. :
ČAS: Založenie s. r. o. je časovo náročnejší proces, ako založenie živnosti. V ideálnom prípade tento proces trvá približne 10 dní. Rovnako ako živnostníci, každá s. r. o. musí doložiť oprávnenie na podnikanie, ktorým je v drvivej väčšine prípadov oprávnenie podľa živnostenského zákona. Po doručení osvedčenia o živnostenskom oprávnení môžete pristúpiť k podaniu návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra. Ak ste správne vyplnili všetky údaje v návrhu na zápis s.r.o. a splnili všetky zákonné podmienky, registrový súd zapíše spoločnosť s ručením obmedzeným do obchodného registra do 2 pracovných dní.

S.r.o. vzniká až dňom zápisu do obchodného registra a môže začať podnikať až po svojom vzniku.

CENA: Náklady na založenie s. r. o. sú vyššie ako pri založení živnosti. Opäť máte na výber, či podáte návrh osobne alebo elektronicky. Pri ohlásení živnosti platí to isté, ako pri živnostníkoch. Čo sa týka súdneho poplatku za založenie s. r. o., ten je vo výške 300 eur v prípade osobného podania a 150 eur v prípade elektronického podania.

 

2. Aké dokumenty potrebujem k začatiu podnikania ?

 

Živnosť:
Založenie živnosti je administratívne jednoduchšie ako založenie s. r. o. Nepotrebujete vyhotovovať žiadne špeciálne dokumenty.  

 

S. r. o. :

Čo sa týka založenia s.r.o., proces registrácie je omnoho náročnejší. Na založenie s.r.o. je potrebné vypracovať a podpísať celú sadu zakladateľských dokumentov, ktoré sa líšia v závislosti od toho, či spoločnosť zakladá 1 alebo viacero osôb, a v závislosti od ďalších faktorov. Niektoré podpisy musia byť overené. Vo väčšine prípadov zakladajúce subjekty obvykle oslovia za účelom prípravy a spracovania dokumentov odborníkov (napr. advokáta).

 

3. Akým majetkom ručím za svoje záväzky ?

 

Živnosť:
Živnostník ako fyzická osoba pri svojom podnikaní ručí za svoje záväzky neobmedzene nielen firemným, ale aj osobným majetkom a majetkom svojej rodiny (aj manžel/ -ka, v prípade, že manželia nemajú zrušené BSM). V praxi to znamená, že ak sa živnostník dostane napríklad do exekúcie (z titulu neuhradených záväzkov), exekútor môže siahnuť aj na jeho osobný, hnuteľný či nehnuteľný majetok.

 

S. r. o. :

Obmedzené ručenie je jeden z najdôležitejších dôvodov, ktoré robia spoločnosť s ručením obmedzeným čoraz populárnejšou. Spoločnosť ručí obmedzene svojím majetkom a spoločník ručí za záväzky spoločnosti len do výšky nesplateného vkladu do základného imania. Pokiaľ spoločník splatí svoj vklad pri založení spoločnosti, už sa nemusí obávať o svoj súkromný majetok, nakoľko majetok s. r. o. a jeho osobný majetok sú od seba oddelené.

 

4. Čo ma čaká v súvislosti s účtovníctvom ?

 

Živnosť:
Živnostník má na výber viacero možností – viesť jednoduché / podvojné účtovníctvo, viesť daňovú evidenciu, ak si chce uplatniť skutočné preukázateľné výdavky spojené s podnikaním. Ak nie je platiteľom DPH, má aj štvrtú možnosť, a to uplatniť si paušálne výdavky. V taktom prípade nemusí viesť účtovníctvo vôbec, nemusí dokladovať ani výdavky, keďže si ich uplatní vo výške 60 % z úhrnu príjmov najviac do výšky 20 000€.

 

S. r. o. :

S. r. o. je povinná viesť podvojné účtovníctvo. Spoločnosti si bežne vedenie účtovníctva zabezpečujú cez účtovnú spoločnosť, avšak na trhu existuje veľa softvérov, vďaka ktorým sa dá aj podvojné účtovníctvo zvládnuť svojpomocne.

 

5. Výška daní ?

 

Živnosť:

Základná sadzba dane z príjmov pre živnostníkov je 19 %. Vzťahuje sa na základ dane do výšky 176,8-násobku sumy životného minima, t. j. sumu 36 256,37 eur.

25 % daň z príjmu použije živnostník pri vyčíslení svojej daňovej povinnosti zo základu dane, ktorý presiahne 176,8-násobok sumy životného minima.

20 % DPH – je to základná sadzba, ktorú použije živnostník pri vyčíslení svojej daňovej povinnosti zo základu dane, ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty (dobrovoľne alebo povinne), vzťahuje sa na všetky tovary a služby, ktoré nepodliehajú zníženej sadzbe dane (znížená sadzba dane je 10 % zo základu dane).

Živnostník si môže uplatniť nezdaniteľné časti základu dane a ak má živnostník vyživované deti môže si uplatniť daňový bonus.

 

S. r. o. :

Každá s. r. o. platí 21 % daň z príjmu - bez ohľadu na výšku príjmu spoločnosti.

Sadzby DPH sú také isté ako u živnostníkov, teda základná sadzba DPH je rovnako 20%, znížená na vybrané tovary 10%.

Pri podnikaní formu s. r. o. nie je možné uplatniť nezdaniteľné položky, ktoré by znižovali základ dane, ani daňový bonus.

 

6. Aké odlišnosti sú pri platení odvodov ?

 

Živnosť:

V prvom roku začínajúci živnostníci neplatia odvody do Sociálnej poisťovne, uhrádzajú len minimálne odvody do zdravotnej poisťovne vo výške 66,78 eur. Po prvom roku musí živnostník platiť už aj sociálne odvody, ak v daňovom priznaní za predošlý rok prekročí zákonom stanovenú hranicu príjmov. Odvody sa zvyšujú spolu s príjmom živnostníka, čiže čím viac zarobí, tým vyššie odvody bude platiť. Aj pokiaľ nič nezarobí, musí platiť minimálne odvody do zdravotnej poisťovne.

 

S. r. o. :

Pokiaľ má s.r.o. jediného spoločníka a konateľa, ktorý za výkon svojej funkcie nie je platený, odvody do Sociálnej poisťovne netreba platiť. Odvody do zdravotnej poisťovne platí ako samoplatca. Ak je však spoločník alebo konateľ zároveň zamestnancom s.r.o., musí platiť sociálne aj zdravotné odvody. Odvodové zaťaženie spoločnosti vzniká aj v prípade, keď má s. r. o. zamestnancov.

 

7. Koľko trvá ukončenie podnikania ? Môžem podnikanie prerušiť?

 

Živnosť:

Ukončenie podnikania formou živnosti je rýchle a jednoduché, živnostník však musí mať vysporiadané všetky záväzky a pohľadávky. Okrem zrušenia živnosti si živnostník môže živnosť aj prerušiť z rôznych dôvodov, pričom k podnikaniu sa môže neskôr vrátiť. Prerušenie je možné najmenej na 6 mesiacov a najdlhšie na 3 roky.

 

S. r. o. :

Ukončenie podnikania v s. r. o. je náročnejší proces ako v prípade živnostníkov. Je potrebné rozhodnúť o vhodnej forme zrušenia na základe majetku spoločnosti, pohľadávok, aktuálneho stavu účtovníctva. Pri ukončení podnikania máte na výber z viacerých možností - likvidácia spoločnosti, fúzia, konkurz alebo predaj s. r. o., podnet na ex offo výmaz...  Na predaji spoločnosti si môžete dokonca pri ukončení podnikania zarobiť v prípade, že spoločnosť nemá dlhy a v ideálnom prípade je i platiteľ DPH. Spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže prerušiť svoje podnikanie.

 

 8. Zhrnutie

 

Pre podnikateľa, ktorý predpokladá nižšie príjmy, môže byť živnosť výhodnejšou alternatívou najmä vďaka možnosti uplatniť si paušálne výdavky. Vypomstiť sa však môže ručenie za všetky záväzky zo živnosti celým majetkom. Živnostníci sa taktiež nevyhnú plateniu odvodov poistného do zdravotnej a sociálnej poisťovne.

 

Pokiaľ očakávate väčšie zisky z podnikania, potom je pre vás lepšou voľbou založenie s. r. o., aj z pohľadu zaplatených daní a odvodov. Tento typ spoločnosti chráni osobný majetok spoločníka, takže za prípadné vzniknuté dlhy sa ručí len obmedzene.

 

 

Výhody živnosti:

Nevýhody živnosti:

 • rýchle,lacné založenie ako aj ukončenie, 
 • ručenie celým majetkom, 
 • prerušenie živnosti,
 • odvody v závislosti od výšky príjmu. 
 • príspevok na podnikanie z úradu práce,
 
 • 1. rok bez platenia sociálnych odvodov,
 
 • uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a daňového bonusu,
 
 • jednoduchšie účtovníctvo,
 
 • uplatnenie paušálnych výdavkov.
 

 

Výhody s. r. o.: Nevýhody s. r. o.:
 • obmedzené ručenie,
 • dlhší proces založenia aj ukončenia činnosti,
 • rovná daň z príjmu bez ohľadu výšku príjmov,
 • náročnejšia administratíva.
 • daňové, ale aj odvodové optimalizácie,
 
 • dôveryhodnejší biznis-partner.
 

[legal disclaimer]

Poskytovateľ služby neposkytuje právne služby podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a nenesie zodpovednosť za prípadnú nesprávnosť alebo neúplnosť poskytnutých informácií, v súvislosti s poskytovaním podnikateľského poradenstva. Poskytovateľ služieb poskytuje služby v rozsahu voľných živností. Táto webstránka sa nezaoberá poskytovaním právnych rád, ani právnych služieb a teda nemôžu byť za také považované.

Klientom, ktorí majú záujem o právne služby, vieme zabezpečiť poskytnutie právnej služby od advokáta. Formuláre, ktoré poskytovateľ služby používa, sú verejne dostupné na stránke ministerstva spravodlivosti SR. Poskytovateľ služby nie je oprávnený zastupovať klientov v súdnom konaní, ale len vyplní elektronický formulár, ktorý následne odošle kvalifikovane elektronicky podpísaný na príslušný obchodný register.

Potrebujete poradiť? Radi vám pomôžeme.
Nenašli ste odpoveď na vaše otázky? Potrebujete odbornú radu alebo pomoc s riešením vášho problému? Neváhajte nás kontaktovať, ponúkame vám bezplatné konzultácie a poradenstvo!
Názov firmy:
Meno a priezvisko:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia