Zmeny v spoločnosti

Podnikanie je dynamická činnosť, s ktorou sa v praxi stretávajú rôzne zmeny. Zmeny vznikajú v rôznych oblastiach a niektoré z nich je potrebné uskutočniť zákonom predpísaným spôsobom. Sú to napríklad zmeny v osobách pôsobiacich vo firemných orgánoch, zmeny v predmetoch podnikania, názve alebo sídle spoločnosti, ako aj ďalšie rôzne zmeny.

Povinnosť ohlásiť zmeny v konkrétnej spoločnosti má jej štatutárny orgán (napr. v s. r. o. je to konateľ).

1. Zmena osobných údajov

Medzi najčastejšie zmeny osobných údajov patrí zmena priezviska a zmena adresy trvalého bydliska konateľa alebo spoločníka.

Zákon o obchodnom registri vymenúva najmä tieto údaje týkajúce sa konateľov, spoločníkov a ďalších osôb, ktoré sa zapisujú do obchodného registra: meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby. Ak sa tieto údaje zmenia, je potrebné ich zmeniť aj v obchodnom registri.

Nový akademický titul nepatrí medzi povinne zapisované údaje, a preto nie je povinnosť nahlasovať ho po získaní diplomu do obchodného registra. To isté platí napríklad aj o novom čísle občianskeho preukazu.

2. Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla nastáva častokrát vtedy, keď sa spoločnosti darí - expanduje a pôvodné priestory spoločnosti už nevyhovujú ako aj v prípadoch, keď dôjde k ukončeniu jedného nájmu a uzavretiu nového nájomného vzťahu alebo k nadobudnutiu vlastnej nehnuteľnosti, v ktorej chce firma fungovať. Zmena sídla firmy si vyžaduje uskutočniť niekoľko krokov, ktoré vedú k úspešnému zápisu tejto zmeny v obchodnom registri SR.

Po vykonaní zápisu zmeny sídla je taktiež dôležité myslieť aj na ohlásenie tejto zmeny na daňovom úrade, poisťovniach, či obchodným partnerom.

3. Zmena konateľa

Táto zmena patrí k frekventovaným zmenám v obchodnom registri SR, ktoré sa vyskytnú počas existencie mnohých firiem.

Vo väčšine prípadov je táto zmena zapisovaná v súvislosti s prevodom obchodného podielu, najmä keď sa predáva spoločnosť. K zmene konateľa dochádza v nasledovných prípadoch:

  • odvolanie jediného konateľa a vymenovanie nového konateľa alebo nových konateľov,
  • odvolanie jedného z viacerých konateľov, pričom namiesto odvolaného konateľa môže ale nemusí byť vymenovaný nový konateľ
  • úmrtie jediného konateľa / jedného z viacerých konateľov.

Jediný konateľ koná vo všetkých veciach samostatne, zatiaľ čo v  prípade viacerých konateľov je nevyhnutné dohodnúť spôsob konania v mene spoločnosti (či budú oprávnení konať každý samostatne, spoločne, resp. kombinovaným spôsobom).

Vymenovanie konateľa pozostáva z nasledovných krokov:

Uznesenie valného zhromaždenia v prípade 2 a viac spoločníkov alebo rozhodnutie jediného spoločníka o vymenovaní konateľa,

Súhlas konateľa s ustanovením do funkcie a podpisový vzor,

Zápis nového konateľa s.r.o. do obchodného registra,

Oznámenie zmeny konateľa daňovému úradu.

Podpis predsedu valného zhromaždenia na zápisnici z valného zhromaždenia prípadne podpis jediného spoločníka na rozhodnutí musí byť pri rozhodovaní o vymenovaní nového konateľa úradne osvedčený (overený).

V súvislosti so zmenou konateľa v spoločnosti Vám odporúčame oznámiť túto zmenu daňovému úradu do 30 dní odo dňa, kedy k zmene došlo, ak boli údaje o konateľovi uvedené pri registrácii k dani z príjmov. V prípade, že si daňový subjekt nesplní svoju oznamovaciu povinnosť riadne a včas, potrebné zmeny v registri urobí správca dane samostatne, keď sa o nich dozvie. Podnikateľovi však hrozí za nedodržanie oznamovacej povinnosti pokuta vo výške od 30 do 3000 eur.

Ak je nový konateľ spoločnosti občanom niektorého z členských štátov Európskej únie alebo členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), k návrhu na zápis konateľa do ORSR sa prikladá aj úradný preklad výpisu zo zahraničného registra trestov a fotokópia dokladu totožnosti (prípadne potvrdenia o pobyte), z ktorého je zrejmá adresa pobytu a rodné číslo alebo dátum narodenia konateľa. Toto sa netýka dokumentov v češtine -tie sa prekladať nemusia. Ak je nový konateľ občanom niektorej z tretích krajín (napr. z Ruska), k návrhu na zápis konateľa do obchodného registra bude potrebné priložiť navyše potvrdenie o povolení pobytu na území Slovenskej republiky.

 

Ste zaneprázdnení? Neviete, ako pripraviť potrebné dokumenty k zmene?

Poskytujeme komplexné služby na zabezpečenie zápisu akejkoľvek zmeny vo Vašej spoločnosti. Na základe Vašich požiadaviek vypracujeme potrebné dokumenty pre vykonanie zmien a zašleme Vám ich na podpis. My potom zabezpečíme vykonanie zmien v spoločnosti a ich zápis do obchodného registra.

Potrebujete poradiť? Radi vám pomôžeme.
Nenašli ste odpoveď na vaše otázky? Potrebujete odbornú radu alebo pomoc s riešením vášho problému? Neváhajte nás kontaktovať, ponúkame vám bezplatné konzultácie a poradenstvo!
Názov firmy:
Meno a priezvisko:
Telefón:
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia