Zmeny v spoločnosti

Podnikanie je dynamická činnosť, s ktorou sa v praxi stretávajú rôzne zmeny. Zmeny vznikajú v rôznych oblastiach a niektoré z nich je potrebné uskutočniť zákonom predpísaným spôsobom. Sú to napríklad zmeny v osobách pôsobiacich vo firemných orgánoch, zmeny v predmetoch podnikania, názve alebo sídle spoločnosti, ako aj ďalšie rôzne zmeny.

Povinnosť ohlásiť zmeny v konkrétnej spoločnosti má jej štatutárny orgán (napr. v s. r. o. je to konateľ).

1. Zmena osobných údajov

Medzi najčastejšie zmeny osobných údajov patrí zmena priezviska a zmena adresy trvalého bydliska konateľa alebo spoločníka.

Zákon o obchodnom registri vymenúva najmä tieto údaje týkajúce sa konateľov, spoločníkov a ďalších osôb, ktoré sa zapisujú do obchodného registra: meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby. Ak sa tieto údaje zmenia, je potrebné ich zmeniť aj v obchodnom registri.

Nový akademický titul nepatrí medzi povinne zapisované údaje, a preto nie je povinnosť nahlasovať ho po získaní diplomu do obchodného registra. To isté platí napríklad aj o novom čísle občianskeho preukazu.

2. Zmena sídla spoločnosti

Zmena sídla nastáva častokrát vtedy, keď sa spoločnosti darí - expanduje a pôvodné priestory spoločnosti už nevyhovujú ako aj v prípadoch, keď dôjde k ukončeniu jedného nájmu a uzavretiu nového nájomného vzťahu alebo k nadobudnutiu vlastnej nehnuteľnosti, v ktorej chce firma fungovať. Zmena sídla firmy si vyžaduje uskutočniť niekoľko krokov, ktoré vedú k úspešnému zápisu tejto zmeny v obchodnom registri SR.

Po vykonaní zápisu zmeny sídla je taktiež dôležité myslieť aj na ohlásenie tejto zmeny na daňovom úrade, poisťovniach, či obchodným partnerom.

3. Zmena konateľa

Táto zmena patrí k frekventovaným zmenám v obchodnom registri SR, ktoré sa vyskytnú počas existencie mnohých firiem.

Vo väčšine prípadov je táto zmena zapisovaná v súvislosti s prevodom obchodného podielu, najmä keď sa predáva spoločnosť. K zmene konateľa dochádza v nasledovných prípadoch:

  • odvolanie jediného konateľa a vymenovanie nového konateľa alebo nových konateľov,
  • odvolanie jedného z viacerých konateľov, pričom namiesto odvolaného konateľa môže ale nemusí byť vymenovaný nový konateľ
  • úmrtie jediného konateľa / jedného z viacerých konateľov.

Jediný konateľ koná vo všetkých veciach samostatne, zatiaľ čo v  prípade viacerých konateľov je nevyhnutné dohodnúť spôsob konania v mene spoločnosti (či budú oprávnení konať každý samostatne, spoločne, resp. kombinovaným spôsobom).

Vymenovanie konateľa pozostáva z nasledovných krokov:

Uznesenie valného zhromaždenia v prípade 2 a viac spoločníkov alebo rozhodnutie jediného spoločníka o vymenovaní konateľa,

Súhlas konateľa s ustanovením do funkcie a podpisový vzor,

Zápis nového konateľa s.r.o. do obchodného registra,

Oznámenie zmeny konateľa daňovému úradu.

Podpis predsedu valného zhromaždenia na zápisnici z valného zhromaždenia prípadne podpis jediného spoločníka na rozhodnutí musí byť pri rozhodovaní o vymenovaní nového konateľa úradne osvedčený (overený).

V súvislosti so zmenou konateľa v spoločnosti Vám odporúčame oznámiť túto zmenu daňovému úradu do 30 dní odo dňa, kedy k zmene došlo, ak boli údaje o konateľovi uvedené pri registrácii k dani z príjmov. V prípade, že si daňový subjekt nesplní svoju oznamovaciu povinnosť riadne a včas, potrebné zmeny v registri urobí správca dane samostatne, keď sa o nich dozvie. Podnikateľovi však hrozí za nedodržanie oznamovacej povinnosti pokuta vo výške od 30 do 3000 eur.

Ak je nový konateľ spoločnosti občanom niektorého z členských štátov Európskej únie alebo členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), k návrhu na zápis konateľa do ORSR sa prikladá aj úradný preklad výpisu zo zahraničného registra trestov a fotokópia dokladu totožnosti (prípadne potvrdenia o pobyte), z ktorého je zrejmá adresa pobytu a rodné číslo alebo dátum narodenia konateľa. Toto sa netýka dokumentov v češtine -tie sa prekladať nemusia. Ak je nový konateľ občanom niektorej z tretích krajín (napr. z Ruska), k návrhu na zápis konateľa do obchodného registra bude potrebné priložiť navyše potvrdenie o povolení pobytu na území Slovenskej republiky.

 

Ste zaneprázdnení? Neviete, ako pripraviť potrebné dokumenty k zmene?

https://www.firemnyservis.sk/zmeny-v-obchodnom-registri/

 

Autor článku: JUDr. Mária Magátová - právne oddelenie

 

[legal disclaimer]

Poskytovateľ služby neposkytuje právne služby podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a nenesie zodpovednosť za prípadnú nesprávnosť alebo neúplnosť poskytnutých informácií, v súvislosti s poskytovaním podnikateľského poradenstva. Poskytovateľ služieb poskytuje služby v rozsahu voľných živností. Táto webstránka sa nezaoberá poskytovaním právnych rád, ani právnych služieb a teda nemôžu byť za také považované.

Klientom, ktorí majú záujem o právne služby, vieme zabezpečiť poskytnutie právnej služby od advokáta. Formuláre, ktoré poskytovateľ služby používa, sú verejne dostupné na stránke ministerstva spravodlivosti SR. Poskytovateľ služby nie je oprávnený zastupovať klientov v súdnom konaní, ale len vyplní elektronický formulár, ktorý následne odošle kvalifikovane elektronicky podpísaný na príslušný obchodný register.

Potrebujete poradiť? Radi vám pomôžeme.
Nenašli ste odpoveď na vaše otázky? Potrebujete odbornú radu alebo pomoc s riešením vášho problému? Neváhajte nás kontaktovať, ponúkame vám bezplatné konzultácie a poradenstvo!
Názov firmy:
Meno a priezvisko:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia